ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Trung tâm đã tập hợp được một mạng lưới cộng tác viên bao gồm một số đáng kể các cán bộ nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và kinh tế xã hội và các cán bộ quản lý có nhiều kinh nghiệm đã từng công tác nhiều năm trong các ngành quản lý có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm và đến nội dung của dự án như môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Dưới đây là danh sách cán bộ và cộng tác viên của Trung tâm:

 TT

Họ và tên

Chức vụ

Học hàm, học vị

 Chuyên ngành đào tạo

 1 Dương Thị Tơ

Giám đốc Trung tâm

Kỹ sư

Địa hoá học

2 Trịnh Thị Thanh

Phó Giám đốc

PGS.TS

Môi trường và sinh thái

3 Lê Thanh Bình

Phó Giám đốc

Thạc sỹ

Quản lý khoa học và công nghệ

4 Tô Đình Mai

Chuyên gia cao cấp

Kỹ sư

Lâm nghiệp

5 Phạm Quảng

Cán bộ

Tiến sỹ

Lâm nghiệp

6 Bùi Huy Nho

Cán bộ

Kỹ sư

Lâm nghiệp

7 Nguyễn Trinh Hương

Cán bộ

Thạc sỹ

An toàn sức khỏe nghề nghiệp

8 Trần Kim Tú

Cán bộ

Cử nhân

Tài chính kế toán

9 Tô Kim Oanh

Cán bộ

Thạc sỹ

Hóa Môi trường

10 Phan Thu Hương

Cán bộ

Tiến sỹ

Công nghệ học Hóa dầu

11 Vũ Hữu Tuynh

Cán bộ

Kỹ sư

Lâm nghiệp

12 Nguyễn Bửu Quyền

Cán bộ

Thạc sỹ

Kinh tế

13 Nguyễn Trần Trọng

Cán bộ

Tiến sỹ

Kinh tế nông nghiệp

14 Lê Xuân Thuỷ

Cán bộ

Cử nhân

Kinh tế

15 Dương Thị Ánh Dương

Cán bộ

Cử nhân

Thương mại và Kinh tế quốc tế

16 Trần Thị Dung

Cán bộ

Cử nhân

Hóa

17 Nguyễn Thị Bình Nguyên

Cán bộ

Cử nhân

Kinh tế đối ngoại

Doi ngu can bo CECOD