GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Môi trường và Phát triển Cộng đồng (CECoD) là một tổ chức phi chính phủ, trực thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. CECoD là tổ chức có tư cách pháp nhân và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tư vấn về bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn bền vững. Trong 17 năm hoạt động (2005 – 2022), CECoD đã thực hiện nhiều đề tài, dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp kinh phí, cũng như các dự án do UNDP, USAID, WB, UNICEF, UNIDO, The Asia Foundation – TAF (Hoa Kỳ), Viện Blacksmitth Hoa Kỳ (nay là Tổ chức Pure Earth),…tài trợ. CECoD đã xây dựng được mạng lưới cộng tác viên, bao gồm các chuyên gia cao cấp, các tổ chức nghiên cứu và tư vấn liên quan ở nhiều địa phương khác nhau để cùng thực hiện các đề tài/dự án.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn của CECoD tập trung chủ yếu vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, hỗ trợ nâng cao năng lực và phát triển cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững và thân thiện môi trường thông qua các hoạt động: (i) Nghiên cứu khoa học và cung cấp các giải pháp công nghệ về bảo vệ môi trường; (ii) Thông tin, tư vấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng; (iii) Xây dựng, điều phối, phản biện và triển khai thực hiện các dự án trong nước và quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường; (iv) Xây dựng các mô hình thí điểm bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn bền vững; (v) Giới thiệu và chuyển giao công nghệ sản xuất sạch, xử lý ô nhiễm nước, xử lý chất thải chăn nuôi và chất thải làng nghề ở khu vực nông thôn.

Bộ máy tổ chức của CECoD bao gồm 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc, 01 kế toán, 01 văn thư/thư ký và 07 cán bộ nghiên cứu hưởng lương theo chế độ thường xuyên, có trình độ đại học, thạc sỹ về các chuyên ngành liên quan trong phạm vi hoạt động của tổ chức và có mạng lưới cộng tác viên gồm hơn 40 chuyên gia cao cấp cũng như nhiều tổ chức nghiên cứu, tư vấn đối tác ở nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau phân bổ ở các địa bàn địa lý khác nhau. Trong 17 năm hoạt động, CECoD đã chủ trì và triển khai thành công một số dự án liên quan đến sức khỏe môi trường, kiểm soát ô nhiễm, tăng cường thể chế thông tin môi trường, vận động chính sách, xử lý ô nhiễm và tăng cường nhận thức cho cộng đồng.

brochure2

brochure 1

Thông tin chung về CECoD