Trong khuôn khổ Chương trình khảo sát đánh giá nhanh các khu vực ô nhiễm tại Bắc Ninh năm 2019 do USAID tài trợ thông qua Tổ chức Pure Earth, CECoD đã tiến hành điều tra thực địa tại 10 khu vực ô nhiễm. Ngoài các số liệu quan trắc đã thu thập về khu vực được đánh giá nhanh, mỗi khu vực sẽ lấy bổ sung 5 mẫu các loại để phân tích đánh giá mức độ ô nhiễm. Trên cơ sở kết quả điều tra nhanh, đã lựa chọn làng nghề Mẫn Xá thuộc xã Văn Môn để triển khai hoạt động khảo sát đánh giá chi tiết và xây dựng đề xuất phương án can thiệp, cải thiện môi trường.

Bãi xỉ thải tại khu Đồng Cậy

Bãi xỉ thải tại khu Đồng Cậy

Ảnh làm việc tại UBND xã Văn Môn (3)

CECoD phối hợp làm việc với các cán bộ của UBND xã Văn Môn

Ảnh làm việc tại khu đất quy hoạch làm CCN

Ảnh làm việc tại UBND xã Văn Môn (3)

Khảo sát tại khu đất quy hoạch làm CCN