Danh sách các ấn phẩm do Trung tâm biên soạn từ năm 2005 đến nay.Logo_CECoD

STT

Tên ấn phẩm

Năm biên soạn

1

Một số thông tin về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

2005

2

Tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2003/NĐ-CP về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

2005

3

Báo cáo “Phát triển công nghiệp và Bảo vệ môi trường ở Việt Nam”

2007

4

Góp phần nghiên cứu chính sách lâm nghiệp ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa

2007

5

Hướng dẫn quản lý hóa chất tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ

2008

6

Báo cáo :”Thực trạng, tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng ở huyện Ba Vì, Tp. Hà Nội (trường hợp nghiên cứu điển hình tại xã Vân Hòa và xã Ba Vì)

2010

7

Khung Báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học quốc gia năm 2011

2010

8

Sách Lâm nghiệp Việt Nam trong thập kỷ đầu của thế kỷ 21

2012