Chương trình nâng cao nhận thức về kiểm soát rủi ro sức khỏe môi trường ở làng nghề Châu Khê và Đại Bái nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hoa kỳ (USAID) thông qua Tổ chức Pure Earth, là tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại New York, cho hoạt động đánh giá, kiểm soát rủi ro môi trường tại các làng nghề của Bắc Ninh từ năm 2017 đến nay. Trong khuôn khổ hỗ trợ này, các chuyên gia của Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng đồng (CECoD) thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã cùng với các chuyên gia Mỹ của Pure Earth triển khai các hoạt động điều tra, đánh giá và xác định các rủi ro đối với sức khỏe con người, đặc biệt là cư dân tại các làng nghề do chịu ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất làng nghề. Trên cơ sở các kết quả đánh giá, đầu năm 2019 CECoD đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh tổ chức hội thảo trình bày kết quả đánh giá này và đề xuất một kế hoạch quản lý môi trường tổng thể cho xã Văn Môn. Năm 2020-2021,CECoD tập trung vào các hoạt động nâng cao nhận thức cho cộng đồng tại Châu Khê và Đại Bái. Các hoạt động nâng cao nhận thức này đã giúp người dân nhận biết rõ các rủi ro sức khỏe do hoạt động sản xuất làng nghề mà không chú trọng tới các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường cũng như  các phương thức để phòng tránh và kiểm soát những rủi ro này. Các hoạt động truyền thông của CECoD cũng đồng thời là diễn đàn kết nối giữa các cơ quan quản lý cấp địa phương với cộng đồng dân cư tại các làng nghề với các chuyên gia trong nước và quốc tế làm việc tại các tổ chức nghiên cứu phi chính phủ để cùng nhau trao đổi về các vấn đề môi trường tại các làng nghề và tìm ra các giải pháp phù hợp nhằm vừa đảm bảo duy trì sinh kế tại làng nghề vừa bảo vệ chất lượng môi trường nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cho người dân.

Từ hiệu quả của Dự án, trong thời gian tới cũng cần chú trọng đến việc nhân rộng các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng, khi mà Bắc Ninh còn nhiều làng nghề khác nữa. Các hoạt động kinh tế hiện nay đóng góp khoảng 8% trong GDP của tỉnh Bắc Ninh. Do vậy, hoạt động làng nghề ở Bắc Ninh trong thời gian tới  có lẽ vẫn sẽ khá sôi động. Tuy nhiên,Bắc Ninh cũng vừa được Chính phủ xác định là một trong 3 tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo kế hoạch phát triển chung tới 2030. Như vậy, việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm tại các làng nghề và giải quyết triệt để các điểm nóng ô nhiễm ở các làng nghề cần phải được ưu tiên ở mức cao nhất thì mới có thể thu hút thêm đầu tư, dân cư tới sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh nhằm đạt được các tiêu chí về dân cư,  tỷ trọng phát triển công nghiệp, đô thị hóa, v.v… Bên cạnh việc tằng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật về BVMT của các cơ sở sản xuất làng nghề, chính quyền các cấp cũng cần phải chú trọng tới công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các bên, tổ chức các diễn đàn nhằm tạo thuận lợi cho các bên đối thoại, cùng trao đổi để đưa ra các giải pháp phát triển làng nghề bền vững nhằm thu hút sự tham gia, đóng góp cả tri thức và nguồn lực kinh tế của các bên cho các hoạt động phát triển này.

Your Content Goes Here