• Subcribe to Our RSS Feed

Chức năng, nhiệm vụ và loại hình hoạt động

Oct 5, 2017   //   by cecod   //   Chức năng, nhiệm vụ và loại hình hoạt động, Giới thiệu  //  Comments Off

Trung tâm Môi trường và Phát triển Cộng đồng có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau (trích Quyết định số 136/QĐ-HMTg ngày 17/8/2005 của Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam):

 

1. Chức năng, nhiệm vụ:

1.1.  Tư vấn và dịch vụ về bảo vệ môi trường

 1. Thực hiện các dịch vụ về thông tin, giáo dục, nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ môi trường;
 2. Nghiên cứu, xây dựng, chuyển giao các mô hình đã thực hiện về: Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên đất và tài nguyên rừng;
 3. Thu hút sự trợ giúp quốc tế và trong nước phục vụ xây dựng và phát triển các công trình về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn;
 4. Thực hiện việc tư vấn, đánh giá, phản biện các đề án liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển công nghệ môi trường;
 5. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ về áp dụng công nghệ, kỹ thuật và các phương thức quản lý mới;
 6. Giới thiệu và chuyển giao công nghệ sản xuất sạch, xử lý ô nhiễm nước, xử lý chất thải chăn nuôi và chất thải làng nghề ở khu vực nông thôn;
 7. Nghiên cứu và giới thiệu các mô hình tối ưu về tổ chức quản lý các công trình về cấp nước sạch và vệ sinh, môi trường nông thôn.

1.2.  Tư vấn về phát triển cộng đồng

 1. Tư vấn về chiến lược, chương trình, chính sách về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, bố trí lại dân cư ở các vùng nông thôn và đô thị trong tiến trình phát triển;
 2. Tư vấn về các hình thức tổ chức cộng đồng dân cư tham gia quản lý tài nguyên: Rừng – Đất – Nước;
 3. Tư vấn về xây dựng và phát triển các loại hình tổ chức sản xuất trong các ngành: nông – lâm – thuỷ sản và ngành nghề nông thôn;
 4. Tư vấn thiết kế và giám sát công trình phát triển hạ tầng có quy mô sử dụng cho các cộng đồng dân cư cấp thôn, liên thôn;
 5. Tham gia đánh giá các tác động của các dự án phát triển và các giải pháp lồng ghép để thực hiện với các mục tiêu về xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, bình đẳng giới và công bằng xã hội.

1.3.  Đào tạo

 1. Tổ chức thực hiện các hình thức Thông tin – Giáo dục – Truyền thông phù hợp để nâng cao nhận thức cộng đồng;
 2. Tổ chức thực hiện các khoá đào tạo theo nhu cầu của các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội nghề nghiệp;
 3. Cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn về thể chế, chính sách, quản lý, công nghệ môi trường và quản lý các công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, các công trình để bảo vệ môi trường.

1.4.  Nghiên cứu khoa học

 1. Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các đề tài ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, vệ sinh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;
 2. Phối hợp nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sạch, công nghệ tiên tiến phục vụ cho công tác phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
 3. Nghiên cứu khoa học về ảnh hưởng của môi trường đối với sức khỏe của cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng dân cư nông thôn.
 4. Nghiên cứu các chính sách khuyến khích phát triển sự tham gia của cộng đồng vào quá trình bảo vệ tài nguyên và môi trường.

1.5.  Hợp tác quốc tế

Hợp tác với các tổ chức quốc tế, các nước trong việc thực hiện các hoạt động về bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng dưới các hình thức: Dự án hợp tác, Đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học, hợp tác tổ chức các khoá đào tạo, hội thảo chuyên đề về bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.

2.  Lĩnh vực hoạt động 

Loại hình hoạt động KH&CN hoặc sản xuất kinh doanh liên quan đến nhiệm vụ của Trung tâm Môi trường và Phát triển Cộng đồng như sau (theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN của Trung tâm do Bộ Khoa học & Công nghệ cấp ngày 01/09/2005 sau đó cấp lại vào ngày 05/11/2009 và ngày 4 tháng 7 năm 2016):

 • Nghiên cứu khoa học và cung cấp các giải pháp công nghệ về bảo vệ môi trường;
 • Nghiên cứu khoa học về ảnh hưởng của môi trường đối với sức khỏe của cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng dân cư nông thôn;
 • Nghiên cứu các chính sách khuyến khích phát triển sự tham gia của cộng đồng vào quá trình bảo vệ tài nguyên và môi trường;
 • Thông tin, tư vấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng;
 • Xây dựng, điều phối, phản biện và triển khai thực hiện các dự án trong nước và quốc tế  trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường;
 • Xây dựng và chuyển giao công nghệ các mô hình về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, bảo hộ tài nguyên nước, đất và rừng;
 • Giới thiệu và chuyển giao công nghệ sản xuất sạch, xử lý ô nhiễm nước, xử lý chất thải chăn nuôi  và chất thải làng nghề ở khu vực nông thôn;