• Subcribe to Our RSS Feed
Browsing "Dự Án"

Các dự án đã thực hiện

Oct 5, 2017   //   by cecod   //   Dự Án  //  Comments Off
Tên dự án Đề án Quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn
Địa điểm thực hiện Toàn quốc
Tên chủ đầu tư UNICEF
Thời gian thực hiện  Tháng 9 năm 2008 đến tháng 7 năm 2009
Tóm tắt các công việc -         Rà soát và đánh giá, phân tích các văn bản quy phạm pháp luật và cơ cấu thể chế liên quan đến quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn.-         Xây dựng đề cương chi tiết Báo cáo thực trạng quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn và công cụ điều tra và thu thập thông tin phục vụ cho việc xây dựng Đề án.

-         Khảo sát thực địa và thu thập thông tin, dữ liệu tại các tỉnh: Sơn La, Yên Bái, Nam Định, Hải Dương, Nghệ An, Bình Thuận, Trà Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu.

-         Xây dựng báo cáo thực trạng quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn tại Việt Nam.

-         Xây dựng dự thảo báo cáo Đề án Quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn.

-         Hoàn chỉnh bản Đề án Quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn sau khi có ý kiến thẩm định của cơ quan chức năng để Bộ NN và PTNT phê duyệt.

Tên dự án Xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn thị trấn Vĩnh Trụ – huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam
Địa điểm thực hiện Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Tên chủ đầu tư Ban quản lý dự án Hài hòa các mục tiêu giảm nghèo và môi trường trong chính sách và kế hoạch hướng tới phát triển bền vững (PEP)
Thời gian thực hiện Tháng 8/2009 đến tháng 12/2009
Tóm tắt các công việc -         Hợp phần A: Cải thiện hoạt động thu gom rác thải bao gồm cả phân loại tại nguồn

 • Hồi cố và điều tra để thu thập thông tin, dữ liệu
 • Đề xuất các giải pháp quản lý và kỹ thuật để tổ chức hệ thống phân loại tại nguồn và thu gom chất thải
 • Thiết kế và quy hoạch mạng lưới thu gom, hệ thống thùng rác công cộng, điểm tập kết và bãi đổ thải, cơ sở xử lý…
 • Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, đồng thời thu thập ý kiến tham vấn của các bên liên quan
 • Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn cho thị trấn Vĩnh Trụ
 • Triển khai thử nghiệm hệ thống

-         Hợp phần B: Cải thiện và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý chất thải rắn ở địa bàn thử nghiệm

 • Thực hiện các hoạt động xây lắp khu trung chuyển và tái chế chất thải hợp vệ sinh
 • Thử nghiệm vận hành khu trung chuyển và tái chế chất thải
 • Đánh giá kết quả thử nghiệm và đề xuất các kiến nghị nhằm tiếp tục cải tiến, nâng cấp trong tương lai.
Tên dự án Nghiên cứu tác động của chính sách di dân tái định cư theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”
Địa điểm thực hiện Hà Nội
Tên chủ đầu tư Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ NN&PTNT
Thời gian thực hiện 24/4/2009 đến 31/12/2010
Tóm tắt các công việc  Nội dung công việc thực hiện trong năm 2009:-         Xây dựng đề cương nghiên cứu chi tiết;

-         Thu thập cơ sở dữ liệu về kết quả thực hiện di dân, tái định cư thực hiện Quyết định 193/2006/QĐ-TTg;

-         Thu thập và nhập dữ liệu về kinh tế – xã hội của 7 tỉnh điều tra: Quảng Ninh, Sơn La, Vĩnh Phú, Nghệ An, Quảng Nam, Kon Tum, Đồng Tháp;

-         Xây dựng Bảng hỏi và thảo luận hoàn chỉnh Bảng hỏi;

-         Tập huấn nhóm điều tra và khảo sát thử trên địa bàn cụ thể;

-         Điều tra, khảo sát các tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Vĩnh Phúc, Nghệ An;

-         Báo cáo kết quả khảo sát 4 tỉnh gồm: Quảng Ninh, Sơn La, Vĩnh Phúc, Nghệ An;

-         Viết 3 báo cáo chuyên đề;

-         Hội thảo nghiệm thu kết quả nghiên cứu năm thứ nhất

Nội dung công việc thực hiện trong năm 2010:

-         Điều tra, khảo sát 3 tỉnh: Quảng Nam, Kon Tum, Đồng Tháp;

-         Viết các báo cáo chuyên đề;

-         Báo cáo tổng hợp Đề tài;

-         Hội thảo lấy ý kiến về kết quả nghiên cứu của Đề tài;

-         Hội thảo nghiệm thu kết quả nghiên cứu Đề tài.

Tên dự án Biên soạn cuốn sách “Lâm nghiệp Việt Nam trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI”
Địa điểm thực hiện Hà Nội
Tên chủ đầu tư Tổng cục Lâm nghiệp
Thời gian thực hiện hợp đồng 25/10/2011 đến 25/11/2011
Tóm tắt các công việc Cuốn sách Lâm nghiệp VN trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI được Hội đồng thống nhất nghiệm thu.Báo cáo chuyên đề:

+ Tài nguyên rừng: Diễn biến và thực trạng;

+ Bảo vệ rừng và nâng cao năng lực kiểm lâm

+ Quản lý và phát triển rừng bền vững

+ Phát triển chế biến và thương mại lâm sản

+ Nghiên cứu khoa học trong lâm nghiệp

+ Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo trong lĩnh vực lâm nghiệp;

Tên dự án Điều tra thu thập thông tin về tình hình bảo vệ môi trường thuộc lưu vực sông Nhuệ – Đáy
Địa điểm thực hiện Hà Nội
Tên chủ đầu tư Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội
Tên gói thầu Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ Đáy năm 2011
Thời gian thực hiện 2011
Tóm tắt các công việc -         Lập mẫu phiếu điều tra cho 8 đối tượng: Khu công nghiệp, Cụm điểm công nghiệp, làng nghề, Khu đô thị, Bệnh viện, Cơ sở sản xuất, UBND quận/huyện, cơ sở y tế…-         Cung cấp thông tin phiếu điều tra, khảo sát đối với đối tượng là doanh nghiệp, quận, huyện, bệnh viện, cơ sở y tế.

-         Thực hiện điều tra thu thập số liệu về các đối tượng hoạt động trên địa bàn lưu vực sông Nhuệ – Đáy.

-         Xây dựng cơ sở dữ liệu, nhập dữ liệu điều tra.

-         Xử lý số liệu điều tra và lập báo cáo chuyên đề về thực trạng hoạt động và công tác bảo vệ môi trường theo các lĩnh vực

-         Báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả điều tra.

Tên dự án Triển khai thực hiện viết các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng hợp về bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-Đáy”
Địa điểm thực hiện Hà Nội
Tên chủ đầu tư Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội – Chi cục Bảo vệ môi trường
Thời gian thực hiện 2012
Tóm tắt các công việc -         Nhiệm vụ 1: Kiểm tra, giám sát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên lưu vực song Nhuệ – Đáy thuộc địa bàn TP Hà Nội-         Nhiệm vụ 2: Khảo sát chất lượng nước song Nhuệ – song Đáy đoạn chảy qua địa phận Hà Nội, đánh giá mức độ ô nhiễm và đưa ra các phương án, giải pháp khắc phục ô nhiễm.

-         Nhiệm vụ 3: Điều tra, đánh giá hiện trạng các nguồn thải lỏng đổ vào lưu vực sông Nhuệ – Đáy (vùng thượng lưu: huyện Từ Liêm, quận Hà Đông, huyện Thanh Trì, huyện Thanh Oai).

Tên dự án Quyền tiếp cận môi trường ở Việt Nam (TAI) 2012
Địa điểm thực hiện Việt Nam
Tên chủ đầu tư Viện Môi trường Thái Lan
Tư cách tham dự thầu Nhà thầu phụ
Thời gian thực hiện Tháng 7/2012 đến tháng 12/2012
Thời gian thực tế đã thực hiện Tháng 7/2012 đến tháng 12/2012
Tóm tắt các công việc Tổ chức một số hoạt động Áp dụng thí điểm một số điều khoản của Nghị định Chính phủ về nâng cao vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, bao gồm:

 • Tổ chức 2 lớp tập huấn cho người dân về Nâng cáo vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
 • Tổ chức 1 hội thảo Đóng góp ý kiến cho Dự thảo văn bản kiến nghị về Nâng cao vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Tên dự án Một số vấn đề tồn tại và xung đột trong triển khai thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước – Nghiên cứu điển hình tại sông Cầu Lường, Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên”
Địa điểm thực hiện Hà Nội
Tên chủ đầu tư Chương trình Liên minh nước sạch – Oxfam
Thời gian thực hiện 2014
Tóm tắt các công việc -         Thu thập thông tin sẵn có phục vụ xây dựng tổng quan và lập danh sách chủ nguồn thải tại khu vực nghiên cứu điển hình-         Tổ chức điều tra, đánh giá trình độ nhận thức, ý thức và năng lực kỹ thuật của các bên liên quan về thực thi trách nhiệm pháp lý, quyền lợi, các vấn đề xung đột cũng như quy trình liên quan đến khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước tại khu vực sông Cầu Lường.

-         Xây dựng báo cáo “Một số vấn đề tồn tại và xung đột trong triển khai thực thi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nước – Nghiên cứu điển hình tại song Cầu Lường thuộc Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên” và các kiến nghị cụ thể cho các điều liên quan trong Luật BVMT.

Tên dự án Lập báo cáo đánh giá đạt tiêu chí Nhãn môi trường Việt Nam
Địa điểm thực hiện Hà Nội
Tên chủ đầu tư Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam
Thời gian thực hiện 2014
Tóm tắt các công việc Tư vấn đánh giá cho 2 sản phẩm sơn của Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam về việc đáp ứng các tiêu chí được cấp Nhãn môi trường theo Quyết định Số 154/QĐ-BTNMT, ngày 25 tháng 1 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Việt Nam.
Tên dự án Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Địa điểm thực hiện Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Tên chủ đầu tư Uỷ ban nhân dân quận Nam Từ Liêm
Thời gian thực hiện Năm 2015
Tóm tắt các công việc  -         Điều tra, khảo sát điều kiện tự nhiên khu vực dự án:+ Lập mẫu phiếu điều tra về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trường khu vực dự án;

+ Tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu về điều kiện địa lý tự nhiên;

+ Điều tra, khảo sát hiện trạng sử dụng đất;

+ Thu thập bản đồ hành chính của khu vực dự án và vùng phụ cận.

-         Nghiên cứu sức ép của phát triển kinh tế-xã hội đối với môi trường:

+ Đánh giá vai trò và tác động của tăng trưởng kinh tế đến môi trường;

+ Đánh giá tác động của sức ép dân số và vấn đề di cư đến môi trường;

+ Đánh giá tác động của phát triển công nghiệp đến môi trường;

+ Đánh giá tác động của phát triển xây dựng đến môi trường;

+ Đánh giá tác động của phát triển giao thông vận tải đến môi trường;

+ Đánh giá tác động của phát triển nông nghiệp đến môi trường;

+ Đánh giá tác động của phát triển du lịch đến môi trường.

-         Quan trắc, phân tích hiện trạng, diễn biến các thành phần môi trường:

+ Khảo sát, đo đạc, phân tích môi trường không khí, nước, đất, sinh thái;

+ Quản lý chất thải rắn đô thị, công nghiệp và y tế.

-         Đánh giá quy mô, tính chất và tác động của các nguồn gây ô nhiễm môi trường:

+ Đánh giá tác động của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người;

+ Đánh giá tác động của ô nhiễm môi trường đối với các vấn đề kinh tế-xã hội.

-         Rà soát tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, kết quả thanh tra, kiểm tra

-         Liệt kê danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tình hình xử lý

-         Đánh giá nguồn lực bảo vệ môi trường: Cơ cấu tổ chức quản lý môi trường; Thể chế, chính sách; Tài chính, đầu tư công tác bảo vệ môi trường; Sự tham gia của cộng đồng

-         Đánh giá công tác quản lý và hoạt động bảo vệ môi trường

-         Đề xuất các phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường:

+ Phương hướng và giải pháp liên quan đến các chính sách tổng thể;

+ Phương hướng và giải pháp liên quan đến chính sách đối với các vấn đề ưu tiên.

-         Xây dựng Báo cáo tổng hợp

Tên dự án Nâng cao năng lực phát triển mô hình sinh kế bền vững nhằm giảm thiểu phụ thuộc rừng đặc dụng tại vùng đệm Vườn quốc gia Bạch Mã 
Địa điểm thực hiện Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tên chủ đầu tư Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam (UNDP-GEF SGP)
Thời gian thực hiện 12/2015 đến 12/2017
Tóm tắt các công việc -         Nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia chủ động, tích cực của người dân trong bảo vệ rừng và sử dụng tài nguyên rừng bền vững+ Xây dựng và thiết kế các chương trình truyền thông, các tài liệu, phương tiện phục vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng;

+ Triển khai chương trình truyền thông nâng cao nhận thức;

+ Xây dựng phim tài liệu về thực hiện các mô hình sinh kế bền vững.

-         Nâng cao năng lực UBND các xã, các tổ chức chính trị và xã hội cũng như các cộng đồng ở xã Thượng Nhật và Hương Lộc thông qua mô hình thử nghiệm vận hành “Quỹ hỗ trợ phát triển mô hình sinh kế bền vững nhằm giảm thiểu phụ thuộc rừng đặc dụng”

+ Xây dựng Quỹ và quy chế quản lý và sử dụng Quỹ, các thể lệ cho vay và thu hồi vốn vay từ Quỹ;

+ Tập huấn nâng cao năng lực về quản lý và điều hành Quỹ cho các đối tượng liên quan;

+ Vận hành thử nghiệm Quỹ.

-         Triển khai thí điểm các mô hình phát triển sinh kế bền vững ở xã Thượng Nhật và Hương Lộc

+ Nghiên cứu và thiết kế các mô hình cải thiện sinh kế cho người nghèo sống phụ thuộc vào rừng ở các xã dự án;

+ Tổ chức họp tham vấn thiết kế mô hình cải thiện sinh kế cho người dân 2 xã Hương Lộc và Thượng Nhật;

+ Triển khai hỗ trợ các hộ sống phụ thuộc vào rừng thực hiện các mô hình cải thiện sinh kế phù hợp.

-         Đánh giá dự án và kiến nghị chính sách:

+ Xây dựng báo tổng kết dự án và các kiến nghị chính sách;

+ Tổ chức hội thảo đánh giá và kết thúc dự án.

Tên dự án Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2016 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Địa điểm thực hiện Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Tên chủ đầu tư Uỷ ban nhân dân quận Nam Từ Liêm
Thời gian thực hiện Năm 2016
Tóm tắt các công việc  -         Thu thập và tổng hợp thông tin, tư liệu về ình hình phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động sản xuất và sức ép đối với môi trường nước;-         Lập mẫu phiếu điều tra: các mẫu phiếu điều tra được thiết kế cho 4 nhóm đối tượng;

-         Thực hiện phỏng vấn sâu đối với các nhóm đối tượng về dịch vụ cấp nước, thoát nước thải; quản lý và xử lý nước thải; các tác động của ô nhiễm môi trường nước lên sức khỏe cộng đồng;

-         Thống kê các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước, các điểm xả nước thải trực tiếp ra sông Nhuệ và hệ thống ao hồ, mương hở;

-         Tổng hợp, phân tích các số liệu điều tra, khảo sát;

-         Xây dựng các bản đồ ô nhiễm;

-         Xây dựng Báo cáo tổng hợp

Giảm thiểu nguy cơ sức khỏe từ môi trường làng nghề

Jan 16, 2015   //   by cecod   //   Dự Án, Tin Tức  //  Comments Off

31Theo thống kê của Hiệp hội làng nghề Việt Nam, cả nước hiện có hơn 1.300 làng nghề được công nhận và 3.200 làng có nghề. Đa số các làng nghề hoạt động với quy mô nhỏ, chủ yếu là quy mô hộ gia đình (chiếm 72%); Quy trình sản xuất lạc hậu, sử dụng nguyên, nhiên liệu giá rẻ; Vốn đầu tư hạn hẹp, chưa chú trọng đến công tác xử lý các loại chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất… gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân. Kết quả khảo sát tại 52 làng nghề trong cả nước cho thấy, có 46% số làng nghề bị ô nhiễm nặng và 27% bị ô nhiễm vừa. Kết quả quan trắc môi trường không khí tại 46 làng nghề thuộc các lĩnh vực dệt nhuộm, sản xuất hàng mỹ nghệ, chế biến lương thực – thực phẩm, luyện kim – cơ khí của Cục Kiểm soát ô nhiễm (Tổng cục Môi trường) mới đây cũng cho thấy, 45/46 làng nghề (chiếm 97,8%) có chỉ tiêu quan trắc chất lượng không khí vượt quy chuẩn cho phép từ 1,1 – 4,3 lần.

Nhằm khắc phục ô nhiễm, cải thiện và phục hồi chất lượng môi trường, ngày 2/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1206/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 – 2015. Sau khi Quyết định được ban hành, các Bộ, ngành đã hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhiều mô hình xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt tại làng nghề được xây dựng; Nhận thức của người dân cũng như ý thức trách nhiệm của các cấp chính quyền tại địa phương về BVMT làng nghề nói riêng và BVMT nói chung đã có những bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công tác BVMT làng nghề cũng còn tồn tại một số khó khăn và thách thức như: Công nghệ xử lý chất thải, giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho làng nghề chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu thực tế; Các cơ quan quản lý luôn ưu tiên cho các hoạt động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế lớn; Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước còn “e ngại” đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình BVMT tại các làng nghề; Quy định về phí BVMT chưa được triển khai tại các làng nghề… Do đó, rất cần có sự tham gia của các nhà khoa học, sự hỗ trợ của các chuyên gia trong và ngoài nước về nghiên cứu và ứng dụng các mô hình, công nghệ phù hợp cho các cơ sở sản xuất tại làng nghề Việt Nam, đó là ý kiến của bà Nguyễn Hoàng Ánh, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm (Tổng cục Môi trường).

Năm 2013, Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng đồng (CECoD) đã đề xuất Dự án “Khắc phục ô nhiễm chì tại làng nghề tái chế chì thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên” với sự tài trợ của Viện Blacksmith (Mỹ), nhằm hỗ trợ xã Chỉ Đạo về kỹ thuật xử lý đất ô nhiễm chì; Tăng cường năng lực phòng chống và giảm thiểu tác động ô nhiễm, cải thiện môi trường. Trung tâm đã tổ chức 3 đợt khảo sát đo hàm lượng chì trong đất tại các đường làng, khu vực công cộng và 539 hộ gia đình của thôn Đông Mai bằng máy phân tích XRF Model α-4000. Kết quả, hàm hàm lượng chì trong đất tại các hộ gia đình dao động từ 12 đến hơn 50.000 ppm (trong khi tiêu chuẩn cho phép của Hoa Kỳ về hàm lượng chì trong đất đối với các khu vực dân cư là 400 ppm).

Trên cơ sở các kết quả đo được, Trung tâm phối hợp với các chuyên gia của Viện Blacksmith lựa chọn 38 hộ gia đình có hàm lượng chì trong đất ở mức cao và hiện không có các hoạt động phá dỡ bình hoặc nấu luyện chì tại nhà để xử lý đất nhiễm chì theo phương pháp che phủ bằng đất sạch, cát sạch, đổ bê tông hoặc lát gạch. Kết quả thu được là 100% các khu vực được xử lý đều có hàm lượng chì ở mức rất thấp (dưới 50ppm). Ngoài ra,Trung tâm đã tổ chức các lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ảnh hưởng và tác hại của chì đến sức khỏe.

Tại Hội thảo Giảm thiểu nguy cơ sức khỏe từ môi trường làng nghề do CECoD tổ chức ngày 19 – 20/11/2014, các đại biểu đã thảo luận về các bước tiếp theo nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Dự án và nhân rộng sang các làng nghề khác. Các ý kiến cho rằng, để mở rộng sang các làng nghề khác, trước hết cần khảo sát tình trạng ô nhiêm môi trường của các làng nghề trước khi thực hiện; Làm thế nào để thu hút được sự tham gia, ủng hộ của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của cộng đồng, hỗ trợ của các nhà tài trợ, các tổ chức, cơ quan chuyên môn…

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Dương Tùng, để đạt được mục tiêu đề ra, Sở TN&MT các tỉnh cần khẩn trương đưa các làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào các cụm công nghiệp làng nghề đã được quy hoạch. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong phát triển kinh tế gắn với BVMT. Đồng thời, học hỏi, tận dụng sự đầu tư, giúp đỡ cũng như kinh nghiệm xử lý ô nhiễm môi trường của các nước trên thế giới…

Ông Bret Ericson – Viện Blacksmith cho rằng, Việt Nam cần có những chính sách, kế hoạch cụ thể, nhằm đánh giá chính xác ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường làng nghề đến sức khỏe cộng đồng; Thường xuyên tổ chức hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về sản xuất sạch hơn, công nghệ xử lý chất thải phù hợp với đặc thù từng làng nghề; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (đối tượng dễ bị nhiễm độc) về tác hại của ô nhiễm môi trường cũng như cách phòng chống phơi nhiễm các chất độc hại.

Gia Linh
Nguồn: Tạp chí Môi trường, số 11/2014

Kiểm tra, đánh giá tình hình phơi nhiễm chì tại làng nghề Đông Mai.

Jan 16, 2015   //   by cecod   //   Dự án, Tin Tức  //  Comments Off

20141216956637

Thực hiện Quyết định số 5015/QĐ-BYT ngày 03/12/2014 của Bộ Y tế về việc thành lập đoàn kiểm tra đánh giá tình hình phơi nhiễm chì đối với người dân thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, tỉnh Hưng Yên. Ngày 05/12/2014, đoàn công tác gồm Lãnh đạo và chuyên viên Cục Quản lý môi trường Y tế, Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Cán bộ trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai, Phó giám đốc Sở Y tế Hưng Yên, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Văn Lâm do TS. Nguyễn Thị Liên Hương – Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác đã nghe báo cáo của các ban, ngành, địa phương tỉnh về tình hình sức khỏe của trẻ em và người dân, tình hình ô nhiễm môi trường tại làng nghề. Theo báo cáo của địa phương: hiện nay trong 63 hộ tái chế chì đã có 38 hộ được dự án Blacksmith thay đất mặt hoặc lát gạch, bê tông; hiện tại vẫn còn 12 hộ gia đình làm nghề thu mua, phá dỡ bình ắc quy hỏng trong khu vực dân cư sinh sống. Đoàn đã trao đổi thẳng thắn về các vấn đề: việc di dời các hộ sản xuất ra khỏi khu dân cư, công tác bảo hộ lao động cho người lao động tái chế chì, các biện pháp phòng chống nhiễm độc chì cho trẻ em và người lao động tại làng nghề, công tác vệ sinh môi trường cộng đồng.

Buổi sáng cùng ngày, đoàn đi khảo sát thực địa về công tác vệ sinh môi trường làng nghề, điều kiện vệ sinh lao động, nguy cơ phơi nhiễm chì của cộng đồng, người lao động. Cán bộ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường thực hiện việc kiểm tra vệ sinh môi trường tại 3 xóm: xóm Chùa, xóm Bắc, xóm Đông; kiểm tra 9 hộ dân, 1 trạm y tế xã và trường tiểu học xã Chỉ Đạo đồng thời tiến hành lấy mẫu đất (gồm đất được thay và đất chưa được thay), nước (nước giếng khoan, nước mặt, nước sạch do trạm cấp nước của xã cung cấp), mẫu không khí và rau để kiểm tra một số chỉ số vệ sinh, nồng độ chì.

201412181444699
Phơi cặn đáy chì bình ắc qui

201412181444673

Vỏ bình ắc qui dùng ngăn vườn trồng cây xanh

Qua công tác kiểm tra cho thấy: Đa số đường làng đã được bê tông hóa, vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch sẽ tuy nhiên vẫn còn tình trạng dùng vỏ bình ắc quy xây tường rào, ngăn vườn hoặc trồng cây xanh. Ngoài những hộ đã được dự án thay đất thì những hộ còn lại vẫn có nguy cơ cao về ô nhiễm chì trong đất. Trong thôn có nhiều xưởng liền kề với nhà dân thực hiện việc phá dỡ ắc qui. Hoạt động này ngoài nguy cơ ô nhiễm chì còn có các nguy cơ khác như tiếng ồn, axit sunfuaric …Người lao động tại làng nghề chưa được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ cá nhân, chưa có nhà tắm và nơi thay quần áo trước khi ra về. Chủ cơ sở sản xuất chưa thực sự quan tâm đến việc đo môi trường lao động và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động làng nghề. Tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết triệt để tại khu dân cư, trong khi nguồn ô nhiễm tại các cơ sở sản xuất, đặc biệt là 12 hộ gia đình trong khu dân cư vẫn đang phát thải hàng ngày.

Kết quả phân tích của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường ngày 12/12/2014 cho thấy một số mẫu đất, thực phẩm nước thải, không khí có nồng độ chì cao hơn tiêu chuẩn cho phép. Nguy cơ phơi nhiễm chì không chỉ ở trẻ em mà cả ở người dân rất cao, đặc biệt là những người lao động đang làm việc tại các cơ sở tái chế chì, đoàn công tác đã đưa ra một số khuyến nghị: can thiệp làm giảm nguồn ô nhiễm chì, giảm tiếp xúc của người lao động và người dân với nguồn chì; Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện vệ sinh nước sạch nông thôn. Hỗ trợ đào tạo chuyên môn điều trị thải chì, gắp chì cho y tế tuyến huyện, tỉnh. Duy trì công tác theo dõi chăm sóc chế độ khám sức khỏe định kỳ cho người dân tại làng nghề Đông Mai và phát hiện sớm những trường hợp bị nhiễm độc chì mới để tư vấn đưa đi điều trị kịp thời. Ngoài ra, để giúp người dân hiểu rõ mối nguy cơ và dự phòng nhiễm độc chì, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã mở số điện thoại tổng đài tư vấn miễn phí cho bố mẹ gia đình các cháu có phơi nhiễm chì.

Tình hình thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp bên sông Cầu Lường

Aug 6, 2014   //   by cecod   //   Dự án, Tin Tức  //  Comments Off

IMG_2491Thực trạng và nguyên nhân ô nhiễm nước sông Cầu Lường

Sông Cầu Lường là con sông đào nhỏ đổ ra sông Sặt thuộc địa phận của 3 xã Ngọc Lâm, Xuân Dục và Bạch Sam của huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Con sông này có chiều dài 2,5 km, chiều rộng 30-50 m và sâu 3-4 m, là nơi cung cấp nguồn nước phục vụ tưới tiêu của 3 xã. Tuy nhiên, sau khi phát triển công nghiệp, dịch vụ thì sông Cầu Lường trở thành nguồn tiếp nhận nước thải chính của 15 doanh nghiệp (DN) dọc hai bên bờ sông với các loại hình sản xuất như giặt mài công nghiệp, chế biến thực phẩm, sản xuất sản phẩm nhựa, tái chế dầu DO từ cao su phế liệu… Read More »

Pages:1234»