• Subcribe to Our RSS Feed

Các dự án đã thực hiện

Oct 5, 2017   //   by cecod   //   Dự Án  //  Comments Off
Tên dự án Đề án Quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn
Địa điểm thực hiện Toàn quốc
Tên chủ đầu tư UNICEF
Thời gian thực hiện  Tháng 9 năm 2008 đến tháng 7 năm 2009
Tóm tắt các công việc -         Rà soát và đánh giá, phân tích các văn bản quy phạm pháp luật và cơ cấu thể chế liên quan đến quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn.-         Xây dựng đề cương chi tiết Báo cáo thực trạng quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn và công cụ điều tra và thu thập thông tin phục vụ cho việc xây dựng Đề án.

-         Khảo sát thực địa và thu thập thông tin, dữ liệu tại các tỉnh: Sơn La, Yên Bái, Nam Định, Hải Dương, Nghệ An, Bình Thuận, Trà Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu.

-         Xây dựng báo cáo thực trạng quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn tại Việt Nam.

-         Xây dựng dự thảo báo cáo Đề án Quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn.

-         Hoàn chỉnh bản Đề án Quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn sau khi có ý kiến thẩm định của cơ quan chức năng để Bộ NN và PTNT phê duyệt.

Tên dự án Xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn thị trấn Vĩnh Trụ – huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam
Địa điểm thực hiện Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Tên chủ đầu tư Ban quản lý dự án Hài hòa các mục tiêu giảm nghèo và môi trường trong chính sách và kế hoạch hướng tới phát triển bền vững (PEP)
Thời gian thực hiện Tháng 8/2009 đến tháng 12/2009
Tóm tắt các công việc -         Hợp phần A: Cải thiện hoạt động thu gom rác thải bao gồm cả phân loại tại nguồn

 • Hồi cố và điều tra để thu thập thông tin, dữ liệu
 • Đề xuất các giải pháp quản lý và kỹ thuật để tổ chức hệ thống phân loại tại nguồn và thu gom chất thải
 • Thiết kế và quy hoạch mạng lưới thu gom, hệ thống thùng rác công cộng, điểm tập kết và bãi đổ thải, cơ sở xử lý…
 • Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, đồng thời thu thập ý kiến tham vấn của các bên liên quan
 • Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn cho thị trấn Vĩnh Trụ
 • Triển khai thử nghiệm hệ thống

-         Hợp phần B: Cải thiện và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý chất thải rắn ở địa bàn thử nghiệm

 • Thực hiện các hoạt động xây lắp khu trung chuyển và tái chế chất thải hợp vệ sinh
 • Thử nghiệm vận hành khu trung chuyển và tái chế chất thải
 • Đánh giá kết quả thử nghiệm và đề xuất các kiến nghị nhằm tiếp tục cải tiến, nâng cấp trong tương lai.
Tên dự án Nghiên cứu tác động của chính sách di dân tái định cư theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”
Địa điểm thực hiện Hà Nội
Tên chủ đầu tư Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ NN&PTNT
Thời gian thực hiện 24/4/2009 đến 31/12/2010
Tóm tắt các công việc  Nội dung công việc thực hiện trong năm 2009:-         Xây dựng đề cương nghiên cứu chi tiết;

-         Thu thập cơ sở dữ liệu về kết quả thực hiện di dân, tái định cư thực hiện Quyết định 193/2006/QĐ-TTg;

-         Thu thập và nhập dữ liệu về kinh tế – xã hội của 7 tỉnh điều tra: Quảng Ninh, Sơn La, Vĩnh Phú, Nghệ An, Quảng Nam, Kon Tum, Đồng Tháp;

-         Xây dựng Bảng hỏi và thảo luận hoàn chỉnh Bảng hỏi;

-         Tập huấn nhóm điều tra và khảo sát thử trên địa bàn cụ thể;

-         Điều tra, khảo sát các tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Vĩnh Phúc, Nghệ An;

-         Báo cáo kết quả khảo sát 4 tỉnh gồm: Quảng Ninh, Sơn La, Vĩnh Phúc, Nghệ An;

-         Viết 3 báo cáo chuyên đề;

-         Hội thảo nghiệm thu kết quả nghiên cứu năm thứ nhất

Nội dung công việc thực hiện trong năm 2010:

-         Điều tra, khảo sát 3 tỉnh: Quảng Nam, Kon Tum, Đồng Tháp;

-         Viết các báo cáo chuyên đề;

-         Báo cáo tổng hợp Đề tài;

-         Hội thảo lấy ý kiến về kết quả nghiên cứu của Đề tài;

-         Hội thảo nghiệm thu kết quả nghiên cứu Đề tài.

Tên dự án Biên soạn cuốn sách “Lâm nghiệp Việt Nam trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI”
Địa điểm thực hiện Hà Nội
Tên chủ đầu tư Tổng cục Lâm nghiệp
Thời gian thực hiện hợp đồng 25/10/2011 đến 25/11/2011
Tóm tắt các công việc Cuốn sách Lâm nghiệp VN trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI được Hội đồng thống nhất nghiệm thu.Báo cáo chuyên đề:

+ Tài nguyên rừng: Diễn biến và thực trạng;

+ Bảo vệ rừng và nâng cao năng lực kiểm lâm

+ Quản lý và phát triển rừng bền vững

+ Phát triển chế biến và thương mại lâm sản

+ Nghiên cứu khoa học trong lâm nghiệp

+ Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo trong lĩnh vực lâm nghiệp;

Tên dự án Điều tra thu thập thông tin về tình hình bảo vệ môi trường thuộc lưu vực sông Nhuệ – Đáy
Địa điểm thực hiện Hà Nội
Tên chủ đầu tư Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội
Tên gói thầu Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ Đáy năm 2011
Thời gian thực hiện 2011
Tóm tắt các công việc -         Lập mẫu phiếu điều tra cho 8 đối tượng: Khu công nghiệp, Cụm điểm công nghiệp, làng nghề, Khu đô thị, Bệnh viện, Cơ sở sản xuất, UBND quận/huyện, cơ sở y tế…-         Cung cấp thông tin phiếu điều tra, khảo sát đối với đối tượng là doanh nghiệp, quận, huyện, bệnh viện, cơ sở y tế.

-         Thực hiện điều tra thu thập số liệu về các đối tượng hoạt động trên địa bàn lưu vực sông Nhuệ – Đáy.

-         Xây dựng cơ sở dữ liệu, nhập dữ liệu điều tra.

-         Xử lý số liệu điều tra và lập báo cáo chuyên đề về thực trạng hoạt động và công tác bảo vệ môi trường theo các lĩnh vực

-         Báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả điều tra.

Tên dự án Triển khai thực hiện viết các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng hợp về bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-Đáy”
Địa điểm thực hiện Hà Nội
Tên chủ đầu tư Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội – Chi cục Bảo vệ môi trường
Thời gian thực hiện 2012
Tóm tắt các công việc -         Nhiệm vụ 1: Kiểm tra, giám sát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên lưu vực song Nhuệ – Đáy thuộc địa bàn TP Hà Nội-         Nhiệm vụ 2: Khảo sát chất lượng nước song Nhuệ – song Đáy đoạn chảy qua địa phận Hà Nội, đánh giá mức độ ô nhiễm và đưa ra các phương án, giải pháp khắc phục ô nhiễm.

-         Nhiệm vụ 3: Điều tra, đánh giá hiện trạng các nguồn thải lỏng đổ vào lưu vực sông Nhuệ – Đáy (vùng thượng lưu: huyện Từ Liêm, quận Hà Đông, huyện Thanh Trì, huyện Thanh Oai).

Tên dự án Quyền tiếp cận môi trường ở Việt Nam (TAI) 2012
Địa điểm thực hiện Việt Nam
Tên chủ đầu tư Viện Môi trường Thái Lan
Tư cách tham dự thầu Nhà thầu phụ
Thời gian thực hiện Tháng 7/2012 đến tháng 12/2012
Thời gian thực tế đã thực hiện Tháng 7/2012 đến tháng 12/2012
Tóm tắt các công việc Tổ chức một số hoạt động Áp dụng thí điểm một số điều khoản của Nghị định Chính phủ về nâng cao vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, bao gồm:

 • Tổ chức 2 lớp tập huấn cho người dân về Nâng cáo vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
 • Tổ chức 1 hội thảo Đóng góp ý kiến cho Dự thảo văn bản kiến nghị về Nâng cao vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Tên dự án Một số vấn đề tồn tại và xung đột trong triển khai thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước – Nghiên cứu điển hình tại sông Cầu Lường, Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên”
Địa điểm thực hiện Hà Nội
Tên chủ đầu tư Chương trình Liên minh nước sạch – Oxfam
Thời gian thực hiện 2014
Tóm tắt các công việc -         Thu thập thông tin sẵn có phục vụ xây dựng tổng quan và lập danh sách chủ nguồn thải tại khu vực nghiên cứu điển hình-         Tổ chức điều tra, đánh giá trình độ nhận thức, ý thức và năng lực kỹ thuật của các bên liên quan về thực thi trách nhiệm pháp lý, quyền lợi, các vấn đề xung đột cũng như quy trình liên quan đến khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước tại khu vực sông Cầu Lường.

-         Xây dựng báo cáo “Một số vấn đề tồn tại và xung đột trong triển khai thực thi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nước – Nghiên cứu điển hình tại song Cầu Lường thuộc Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên” và các kiến nghị cụ thể cho các điều liên quan trong Luật BVMT.

Tên dự án Lập báo cáo đánh giá đạt tiêu chí Nhãn môi trường Việt Nam
Địa điểm thực hiện Hà Nội
Tên chủ đầu tư Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam
Thời gian thực hiện 2014
Tóm tắt các công việc Tư vấn đánh giá cho 2 sản phẩm sơn của Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam về việc đáp ứng các tiêu chí được cấp Nhãn môi trường theo Quyết định Số 154/QĐ-BTNMT, ngày 25 tháng 1 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Việt Nam.
Tên dự án Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Địa điểm thực hiện Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Tên chủ đầu tư Uỷ ban nhân dân quận Nam Từ Liêm
Thời gian thực hiện Năm 2015
Tóm tắt các công việc  -         Điều tra, khảo sát điều kiện tự nhiên khu vực dự án:+ Lập mẫu phiếu điều tra về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trường khu vực dự án;

+ Tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu về điều kiện địa lý tự nhiên;

+ Điều tra, khảo sát hiện trạng sử dụng đất;

+ Thu thập bản đồ hành chính của khu vực dự án và vùng phụ cận.

-         Nghiên cứu sức ép của phát triển kinh tế-xã hội đối với môi trường:

+ Đánh giá vai trò và tác động của tăng trưởng kinh tế đến môi trường;

+ Đánh giá tác động của sức ép dân số và vấn đề di cư đến môi trường;

+ Đánh giá tác động của phát triển công nghiệp đến môi trường;

+ Đánh giá tác động của phát triển xây dựng đến môi trường;

+ Đánh giá tác động của phát triển giao thông vận tải đến môi trường;

+ Đánh giá tác động của phát triển nông nghiệp đến môi trường;

+ Đánh giá tác động của phát triển du lịch đến môi trường.

-         Quan trắc, phân tích hiện trạng, diễn biến các thành phần môi trường:

+ Khảo sát, đo đạc, phân tích môi trường không khí, nước, đất, sinh thái;

+ Quản lý chất thải rắn đô thị, công nghiệp và y tế.

-         Đánh giá quy mô, tính chất và tác động của các nguồn gây ô nhiễm môi trường:

+ Đánh giá tác động của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người;

+ Đánh giá tác động của ô nhiễm môi trường đối với các vấn đề kinh tế-xã hội.

-         Rà soát tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, kết quả thanh tra, kiểm tra

-         Liệt kê danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tình hình xử lý

-         Đánh giá nguồn lực bảo vệ môi trường: Cơ cấu tổ chức quản lý môi trường; Thể chế, chính sách; Tài chính, đầu tư công tác bảo vệ môi trường; Sự tham gia của cộng đồng

-         Đánh giá công tác quản lý và hoạt động bảo vệ môi trường

-         Đề xuất các phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường:

+ Phương hướng và giải pháp liên quan đến các chính sách tổng thể;

+ Phương hướng và giải pháp liên quan đến chính sách đối với các vấn đề ưu tiên.

-         Xây dựng Báo cáo tổng hợp

Tên dự án Nâng cao năng lực phát triển mô hình sinh kế bền vững nhằm giảm thiểu phụ thuộc rừng đặc dụng tại vùng đệm Vườn quốc gia Bạch Mã 
Địa điểm thực hiện Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tên chủ đầu tư Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam (UNDP-GEF SGP)
Thời gian thực hiện 12/2015 đến 12/2017
Tóm tắt các công việc -         Nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia chủ động, tích cực của người dân trong bảo vệ rừng và sử dụng tài nguyên rừng bền vững+ Xây dựng và thiết kế các chương trình truyền thông, các tài liệu, phương tiện phục vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng;

+ Triển khai chương trình truyền thông nâng cao nhận thức;

+ Xây dựng phim tài liệu về thực hiện các mô hình sinh kế bền vững.

-         Nâng cao năng lực UBND các xã, các tổ chức chính trị và xã hội cũng như các cộng đồng ở xã Thượng Nhật và Hương Lộc thông qua mô hình thử nghiệm vận hành “Quỹ hỗ trợ phát triển mô hình sinh kế bền vững nhằm giảm thiểu phụ thuộc rừng đặc dụng”

+ Xây dựng Quỹ và quy chế quản lý và sử dụng Quỹ, các thể lệ cho vay và thu hồi vốn vay từ Quỹ;

+ Tập huấn nâng cao năng lực về quản lý và điều hành Quỹ cho các đối tượng liên quan;

+ Vận hành thử nghiệm Quỹ.

-         Triển khai thí điểm các mô hình phát triển sinh kế bền vững ở xã Thượng Nhật và Hương Lộc

+ Nghiên cứu và thiết kế các mô hình cải thiện sinh kế cho người nghèo sống phụ thuộc vào rừng ở các xã dự án;

+ Tổ chức họp tham vấn thiết kế mô hình cải thiện sinh kế cho người dân 2 xã Hương Lộc và Thượng Nhật;

+ Triển khai hỗ trợ các hộ sống phụ thuộc vào rừng thực hiện các mô hình cải thiện sinh kế phù hợp.

-         Đánh giá dự án và kiến nghị chính sách:

+ Xây dựng báo tổng kết dự án và các kiến nghị chính sách;

+ Tổ chức hội thảo đánh giá và kết thúc dự án.

Tên dự án Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2016 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Địa điểm thực hiện Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Tên chủ đầu tư Uỷ ban nhân dân quận Nam Từ Liêm
Thời gian thực hiện Năm 2016
Tóm tắt các công việc  -         Thu thập và tổng hợp thông tin, tư liệu về ình hình phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động sản xuất và sức ép đối với môi trường nước;-         Lập mẫu phiếu điều tra: các mẫu phiếu điều tra được thiết kế cho 4 nhóm đối tượng;

-         Thực hiện phỏng vấn sâu đối với các nhóm đối tượng về dịch vụ cấp nước, thoát nước thải; quản lý và xử lý nước thải; các tác động của ô nhiễm môi trường nước lên sức khỏe cộng đồng;

-         Thống kê các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước, các điểm xả nước thải trực tiếp ra sông Nhuệ và hệ thống ao hồ, mương hở;

-         Tổng hợp, phân tích các số liệu điều tra, khảo sát;

-         Xây dựng các bản đồ ô nhiễm;

-         Xây dựng Báo cáo tổng hợp